RK EHBO LEPELSTRAAT

 

090469vs2

STATUTENWIJZIGING

 

 

Heden, *** tweeduizend negen, verschenen voor mij, mr. Arie Adriaan Jan Schot, notaris ter standplaats Tholen:

1.       mevrouw CATHARINA EMMA MARIA VAN ZUNDERD, wonende te 4661 ED Halsteren, Wethouder Jonkerstraat 52, geboren te Bergen op Zoom op vijftien april negentienhonderd vier en zestig, identiteit vastgesteld aan de hand van een rijbewijs met het nummer 4057904103, afgegeven te Bergen op Zoom op elf juni tweeduizend zeven, gehuwd  met de heer Cornelis Leonardus Bosters.

2.       de heer ADRIANUS JOHANNES KARREMANS, wonende te 4651 LC Steenbergen, Magnoliastraat 13, geboren te Halsteren op een en twintig februari negentienhonderd een en tachtig, identiteit vastgesteld aan de hand van een *** met het nummer ***, afgegeven te *** op ***,

respectievelijk handelende als voorzitter en secretaris van- en handelend ter uitvoering van een besluit van de algemene ledenvergadering van de vereniging: Rooms Katholieke E.H.B.O.-Vereniging Lepelstraat, gevestigd te Lepelstraat, (correspondentieadres: Magnoliastraat 13 te 4651 LC Steenbergen), hierna ook te noemen: de vereniging.

De comparanten, handelende als gemeld, verklaarden:

-         dat vereniging is opgericht op dertig juni negentienhonderd vijf en vijftig;

-         dat de statuten van de vereniging het laatst zijn gewijzigd en vastgesteld bij akte van wijziging statuten, verleden op dertig november negentienhonderd zeven en zeventig voor mr. Theodorus Bernardus Fikkers, destijds notaris te Bergen op Zoom;

-         dat in de algemene ledenvergadering gehouden op *** maart tweeduizend negen is besloten de statuten van de vereniging te wijzigen.

Het bestuur heeft besloten de comparanten te machtigen ter realisering van de statutenwijziging al datgene te doen wat nodig of wenselijk is, waaronder begrepen het verlijden van een notariële akte.

Van het besluit van de algemene ledenvergadering en van de volmacht aan de comparanten blijkt uit een uittreksel van de notulen van deze vergadering die aan deze akte zal worden gehecht.

Ter uitvoering van gemeld besluit verklaardende comparanten de statuten zodanig te wijzigen dat deze met ingang van heden in zijn geheel luiden als volgt:

Artikel 1

De vereniging draagt de naam: Rooms Katholieke E.H.B.O.-Vereniging Lepelstraat en is gevestigd te Lepelstraat (gemeente Bergen op Zoom).

DOEL

Artikel 2

1.       De vereniging heeft ten doel te bevorderen al datgene wat kan leiden tot het voorkomen van ongevallen en het verlenen van verantwoordelijke geestelijke en lichamelijke eerste hulp bij ongevallen, en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

2.       Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door hetzij zelfstandig, hetzij door

          samenwerking met soortgelijke verenigingen of organisaties door:

          a.    het organiseren van cursussen in Eerste Hulp Bij Ongelukken (hierna ook te noemen: E..H.B.O.) en ongevalpreventie;

          b.    het organiseren van de voortgezette opleiding van gediplomeerde helpers en helpsters;

          c.    een doelgerichte propaganda;

          d.    het samenwerken met andere verenigingen, die werkzaam zijn op het gebied van eerste hulp en/of het voorkomen van ongevallen en op het terrein van de volksgezondheid,

          en al hetgeen verder voor het bereiken van gemeld doel bevorderlijk kan zijn.

DUUR

Artikel 3

De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 4

De vereniging is aangesloten bij de vereniging:  Vereniging EHBO Noord Brabant, gevestigd te Tilburg.

LEDEN, ASPIRANTEN, ERELEDEN, DONATEURS, BEGUNSTIGERS

Artikel 4

De vereniging kent leden, aspiranten, ereleden, donateurs en begunstigers.

Artikel 6

Als lid van de vereniging kunnen worden toegelaten alle natuurlijke personen van zestien jaar en ouder, die het doel van de vereniging in artikel 2 van deze statuten omschreven, nastreven. Over toelating tot lid besluit het bestuur.

Artikel 7

Met toestemming van de algemene vergadering kunnen personen beneden de leeftijd van zestien jaar worden toegelaten als aspirant.

Artikel 8

Voor de toelating als lid of aspirant van minderjarigen is tevens de schriftelijke toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers vereist.

Artikel 9

Tot erelid kunnen worden benoemd natuurlijke personen, die zich voor de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt.

Artikel 10

Donateurs of begunstigers kunnen zijn verenigingen, lichamen en personen, die jaarlijks –dan wel eenmalig- aan de vereniging een bij huishoudelijk reglement vast te stellen bijdrage schenken.

Artikel 11

Het lidmaatschap en aspirant-schap eindigt:

1.       door opzegging van het lid of de aspirant doch slechts tegen het einde van het verenigingsjaar en met inachtneming van de termijn van vier weken;

2.       door vervallen-verklaring bij besluit van het bestuur op een der volgende gronden:

          a.    handelingen in strijd met de statuten en/of het huishoudelijk reglement van de vereniging, dan wel het op onredelijke wijze benadelen van de belangen van de vereniging;

          b.    het niet nakomen van de financiële verplichtingen ten aanzien van de vereniging, na schriftelijk te zijn aangemaand;

          c.    het zodanig nalatig blijven in het bevorderen van de doelstelling van de vereniging, dan wel het ontplooien van zodanige activiteiten buiten deze doelstellingen, dat van de vereniging niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.

          Van voormelde beslissing van het bestuur staat beroep open bij de algemene vergadering.

3.       door overlijden;

4.       Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel door het lid verschuldigd. Het bestuur kan een lid dat handelt in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, schorsen voor een door het bestuur te bepalen periode van maximaal zes (6) maanden. Tegen de schorsing is beroep mogelijk bij de algemene vergadering. het in lid 2 bepaalde aangaande “beroep” is van overeenkomstige toepassing.

BESTUUR

Artikel 12

1.       Het bestuur bestaat uit tenminste vijf leden. De voorzitter wordt als zodanig gekozen. Het bestuur benoemt uit zijn midden een secretaris, een penningmeester en een vice-voorzitter.

2.       De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen tezamen het dagelijkse bestuur. De functies van secretaris en penningmeester zijn verenigbaar. Indien de functies van secretaris en penningmeester door een en dezelfde persoon worden vervuld, maakt de vice-voorzitter deel uit van het dagelijks bestuur.

3.       De leden van het bestuur worden benoemd, geschorst en ontslagen bij besluit van de algemene vergadering en hebben zitting voor de tijd van drie jaar. De periodieke aftreding wordt nader geregeld bij huishoudelijk reglement, met dien verstande dat de voorzitter, de secretaris en de penningmeester elk in een ander jaar aftreden. De aftredende bestuursleden zijn terstond herkiesbaar.

4.       In bestaande vacatures wordt zo spoedig mogelijk voorzien. Een niet voltallig bestuur blijft bestuursbevoegd.

5.       Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging

Artikel 13

1.       Het bestuur vertegenwoordigt de vereniging.

2.       De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan de voorzitter tezamen met de secretaris en bij ontstentenis hun respectievelijke plaatsvervangers.

3.       Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuursleden alsook aan anderen, om de vereniging binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.

ALGEMENE VERGADERINGEN

Artikel 14

1.       De vereniging komt tenminste eenmaal per jaar bijeen voor het houden van de algemene jaarvergadering.

2.       De vereniging vergadert bovendien zo vaak als het bestuur dat nodig acht, dan wel wanneer tenminste tien procent van het aantal leden dit verlangt. Een zodanig verlangen dient schriftelijk bij het bestuur te worden ingediend. Aan dit verlangen moet door het bestuur binnen de termijn van veertien dagen gevolg worden gegeven, bij gebreke waarvan de verzoekers zelf tot het beleggen van de verzochte vergadering kunnen overgaan binnen een termijn van vier weken en met inachtneming van de hierna volgende bepalingen voor het oproepen van een algemene vergadering.

3.       Algemene vergaderingen worden door de zorg van de secretaris bijeengeroepen door middel van een schriftelijke kennisgeving, welke aan de leden wordt toegezonden tenminste zeven dagen tevoren, de dag van oproeping en van de vergadering niet meegerekend. Aspiranten kunnen van het houden van een algemene vergadering op de hoogte worden gesteld op een door het bestuur te bepalen wijze. De kennisgevingen bevatten de vermelding van tijd en plaats van de te houden vergadering alsmede de agenda.

4.       Ieder lid en iedere aspirant heeft toegang tot de algemene vergadering een heeft de bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen.

Artikel 15

In de algemene jaarvergadering wordt onder meer:

a.       door de secretaris verslag uitgebracht over de staat en de werkzaamheden van de vereniging over het afgelopen verenigingsjaar;

b.       door de penningmeester rekening en verantwoording gedaan van het geldelijk beheer over het afgelopen verenigingsjaar;

c.       de begroting van inkomsten en uitgaven voor het eerstomende verenigingsjaar vastgesteld;

d.       voorzien in de opengevallen plaatsen in het bestuur;

e.       een commissie van drie personen leden van de vereniging, benoemd, die de eerstkomende jaarvergadering verslag uitbrengt over de dan aan de orde zijnde rekening en verantwoording.

Artikel 16

Benoeming en aftreden van de controlecommissie wordt nader geregeld bij huishoudelijk reglement.

VERENIGINGSJAAR
Artikel 17

Het verenigingsjaar is gelijk aan het boekjaar van de vereniging.

BESLUITVORMING IN DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 18

Tenzij in deze statuten anders is bepaald, worden besluiten der algemene vergadering genomen met gewone meerderheid van stemmen. Ieder lid heeft één stem. Een stem kan niet door een gemachtigde worden uitgebracht. Ongeldige en blanco stemmen worden niet meegeteld. Stemming over personen geschiedt schriftelijk, over zaken mondeling. De wijze van stemmen wordt geregeld bij huishoudelijk reglement.

GELDMIDDELEN

Artikel 19

De geldmiddelen van de vereniging worden verkregen uit:

a.       contributie;

b.       vrijwillige bijdragen, waaronder begrepen donaties;

c.       schenkingen;

d.       subsidies;

e.       alle andere toevallende baten.

Artikel 20

De door de leden en aspiranten verschuldigde contributie en andere verplichtingen worden door de algemene vergadering op de jaarvergadering telkenmale vastgesteld voor het eerstkomende verenigingsjaar.

STATUTENWIJZIGING EN ONTBINDING

Artikel 21

In deze statuten kan geen wijziging worden aangebracht dan door een besluit van de algemene vergadering. De oproeping voor een algemene vergadering, waarin statutenwijziging wordt voorgesteld, dient een maand voorafgaande aan de vergaderingdatum schriftelijk aan de leden te worden meegedeeld. In deze oproeping moeten de voorgestelde wijzigingen woordelijk worden opgenomen. Een besluit tot wijzigingen der statuten moet genomen worden met tenminste twee/derde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen.

De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Artikel 22

Een besluit tot ontbinding van de vereniging kan alleen worden genomen door een algemene vergadering. De oproeping voor een vergadering, waarin wordt voorgesteld tot ontbinding van de vereniging over te gaan, dient een maand voorafgaande aan de vergaderingsdatum schriftelijk aan de leden te worden meedegedeeld. Een oproeping voor een vergadering tot ontbinding van de vereniging kan slechts aan de leden worden gezonden na overleg met het Hoofdbestuur van de Nationale Bond voor Eerste Hulp bij Ongelukken.

Voor een besluit tot ontbinding is een meerderheid van minstens vier/vijfde gedeelte van de geldig uitgebrachte stemmen vereist. Bij ontbinding worden de wettelijke bepalingen in acht genomen.

De algemene vergadering stelt bij haar in het vorige lid bedoelde besluit de bestemming vast voor het batig saldo, en wel zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de vereniging.

 SLOTBEPALING

Artikel 23

In alle gevallen waarin deze statuten en/of het huishoudelijk reglement niet voorzien of bij geschillen omtrent de uitleg van de daarin voorkomende bepalingen, beslist het bestuur van de vereniging.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Tholen op de datum, in het hoofd dezer akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten en een daarop gegeven toelichting, hebben dezen eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennisgenomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.

 

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.